Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, ), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rebel Tang Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Warszawie, 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, KRS 0000841477, posiadająca nr NIP 5252823123 oraz nr REGON 386067597.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować można się w następujący sposób:
  • listownie - pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa,
  • mailowo - pisząc na adres kontakt@rebeltang.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług oraz newslettera (o ilę taką opcję Pani/Pan wybierze).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo do chwili wycofania zgody / wypisania się z newslettera, a w przypadku formularza kontaktowego tylko na czas niezbędny do przetworzenia zgłoszenia/zapytania.
 5. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada następujące prawa:
  • wglądu do swoich danych,
  • zmiany swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych lub jej ograniczenia,
  • przeniesienia danych do innego administratora danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych bezpośrednio mnie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.